1. W rozgrywkach paintballowych mogą brać udział osoby pełnoletnie lub młodzież od 16 roku życia – ale tylko za zgodą ustną lub pisemną rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W grze mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby, u których mogą wystąpić jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze stanu zdrowia nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
 3. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków o działaniu psychotropowym.
 4. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk sędziego.
 5. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy.
 6. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry.
 7. Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek lub barrel-bagów na lufie oraz blokowanie spustu.
 8. Przed wejściem gracza na pole należy skontrolować prędkość wylotową kulki na chronometrze. Dopuszczalna maksymalna prędkość wylotowa kulki to 280 fps.
 9. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez sędziego bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
 11. Odległość, od jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 12. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy wspólnie z sędzią ustalają zasady trafienia – na rozbite kulki tzw. „splat” lub uderzenie kulką (bez rozbicia kulki włącznie).
 13. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 14. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
 15. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
 16. Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, sędziów, fotografów i zwierząt.
 17. Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
 18. Zabrania się wchodzenia do obszarów oznaczonych taśmą ostrzegawczą.
 19. Podczas gry obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych, przemocy, i innego rodzaju przekazu obrażającego zawodnika z przeciwnej oraz własnej drużyny.
 20. W przypadku uszkodzenia wypożyczanego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
 21. Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci i butelek.

Oświadczenie uczestnika rozgrywek paintballowych

Każda osoba uczestnicząca w rozgrywkach paintballowych zobowiązana jest podpisać następujące oświadczenie:

Ja, niżej podpisany, oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:
 1. jest mi wiadomym, iż gra w PAINTBALL, w której zamierzam uczestniczyć, polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie nawzajem z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z tworzywa sztucznego wypełnionymi farbą spożywczą.
 2. mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń otarć, złamań itp., a także w przypadku złamania regulaminu np. zdjęcia maski w miejscach do tego zabronionych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub kalectwa.
 3. zdając sobie sprawę z ryzyka udziału w grze PAINTBALL, w której uczestniczę wyłącznie na własną odpowiedzialność,  w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń do organizatora.
 4. zapoznałem się z regulaminem pola paintballowego i zobowiązuję się przestrzegać wynikajace z niego zasady bezpieczeństwa.
 5. będąc przeszkolonym przez organizatora gry w zakresie bezpiecznej obsługi przekazanego mi markera i sprzętu ochronnego, będę wykorzystywał go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem a w przypadku jego zniszczenia po użyciu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub świadomego, umyślnego uszkodzenia sprzętu, odpowiem materialnie za wyrządzone szkody.
 6. nie jestem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, których użycie dyskwalifikowałoby mnie z udziału w grze.
 7. stan mojego zdrowia jest dobry i nie mam żadnych przeciwskazań zdrowotnych, które nie kwalifikowałyby mnie do udziału w grze w PAINTBALL.
 8. zostałem zapoznany z regulaminem oraz przeszkolony w zakresie obsługi markerów i całego osprzętu, co potwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem.

PODPIS UCZESTNIKA GRY

MIEJSOWOŚĆ ………………………. DATA ……….. GODZINA …………

Formularz do podpisu będzie dostępne na polu paintballowym przed rozpoczęciem rozgrywki. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekunów prawnych.